+371 67553563 +371 29220635

Aqa chemicals

Lēni šķīstoša hlora 20g tabletes - 1kg Lēni šķīstoša hlora 20g tabletes - 1kg

13,53

Šoka hlors, ātri šķīstoša hlora 20g tabletes - 1kg Šoka hlors, ātri šķīstoša hlora 20g tabletes - 1kg

13,79

Lēni šķīstoša hlora 200g tabletes - 1kg Lēni šķīstoša hlora 200g tabletes - 1kg

13,53

PH līmeņa pazeminošs pulveris - 3kg PH līmeņa pazeminošs pulveris - 3kg

13,96

Lēni šķīstoša hlora 200g tabletes - 2kg Lēni šķīstoša hlora 200g tabletes - 2kg

19,44

Šķidrais flokulants 5l Šķidrais flokulants 5l

19,80

Šoka hlors, ātri šķīstoša hlora 20g tabletes - 2kg Šoka hlors, ātri šķīstoša hlora 20g tabletes - 2kg

19,92

PH - šķīdums 25 kg PH - šķīdums 25 kg

24,19

Superalgacīds 5L.Pretaļģu līdzeklis. Superalgacīds 5L.Pretaļģu līdzeklis.

27,66

Lēni šķīstoša hlora 200g tabletes - 5kg Lēni šķīstoša hlora 200g tabletes - 5kg

40,26

Šoka hlors, ātri šķīstoša hlora 20g tabletes - 5kg Šoka hlors, ātri šķīstoša hlora 20g tabletes - 5kg

41,95

Daudzfunkcionālās hlora tabletes 5 kg Daudzfunkcionālās hlora tabletes 5 kg

41,52