+371 67553563 +371 29220635

PH līmeņa pazeminošs pulveris- 0,5 kg

Reitings:
Pieejams:
Ir pieejams
Daudzums:
+
8,00

PH līmeņa pazeminošs pulveris

 UZMANĪBU

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
P102 Sargāt no bērniem.
P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P308 Ja saskaras vai saistīts ar izstrādājumu
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
Uzdot jautājumu
43 + ? = 48